16 enero, 2017

LED-PAR38

LED-PAR38/65 (6 500K)
LED-PAR38/27 (2 700K)
16 enero, 2017

LED-VE12

LED-VE12/LD (6 500K)
LED-VE12/BC (3 000K)
16 enero, 2017

LED-VE14

LED-VE14/LD (6 500K)
LED-VE14/BC (3 000K)
16 enero, 2017

LED-VE26

LED-VE26/LD (6 500K)
LED-VE26/BC (3 000K)
16 enero, 2017

LED-G45

LED-G45/LD (6 500K)
LED-G45/BC (3 000K)
16 enero, 2017

LED-G4

LED-G4/LD (6 500K)
LED-G4/BC (3 000K)
16 enero, 2017

LED-G9

LED-G9/LD (6 500K)
LED-G9/BC (3 000K)
16 enero, 2017

G4D-LED

G4D-LED/LD (6 500K)
16 enero, 2017

G9D-LED

G9D-LED/BC (3 000K)