17 enero, 2017

S-LEDPTL-C-30W-B

S-LEDPTL-C-30W-B/65
S-LEDPTL-C-30W-B/30
17 enero, 2017

S-LEDPTL-C-30W-S

S-LEDPTL-C-30W-S/65
S-LEDPTL-C-30W-S/30
17 enero, 2017

OFILEDPNL-45W

OFILEDPNL/65
OFILEDPNL/40
17 enero, 2017

OFILEDPNL-48W

OFILEDPNL-48W/65
17 enero, 2017

OFILEDPNL-72W

OFILEDPNL-72W/65
16 enero, 2017

G4D-LED

G4D-LED/LD (6 500K)
G4D-LED/BC (3 000K)
16 enero, 2017

G9D-LED

G9D-LED/BC (3 000K)
16 enero, 2017

LED5W-GU10

LED5W-GU10/LD (6 500K)
LED5W-GU10/BC (3 000K)
16 enero, 2017

LED5W-MR16

LED5W-MR16/LD (6 500K)
LED5W-MR16/BC (3 000K)